Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN

Algemene contractvoorwaarden online voor Zentek GmbH & Co. KG

Geldig vanaf 01.07.2021

1. toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Contractvoorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de ZENTEK Online Portal worden gesloten tussen

Zentek GmbH & Co. KG (Köln Local Court, HRA 13559), vertegenwoordigd door
Zentek Verwaltungsgesellschaft mbH (Köln Local Court, HRB 26553),
UstID: DE 173 788 828,
als persoonlijk aansprakelijke partner,

en de klant die als ondernemer of handelaar optreedt.

1.2 De ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van de AV is beslissend.

1.3 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende AV van de Klant worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien en voor zover ZENTEK uitdrukkelijk met hun geldigheid heeft ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval en bijvoorbeeld ook als ZENTEK, bij kennis van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, haar diensten zonder voorbehoud aanvaardt.

2 Sluiting van het contract / de termijn

2.1 Met de loutere presentatie van en reclame voor diensten in het online-portaal doet ZENTEK geen bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst.

2.2. Met betrekking tot de Verpakkingswet (VerpackG) zal ZENTEK op basis van

2.2.1. de door Opdrachtgever opgegeven verkoopverpakkingen (verwachte jaarhoeveelheden)

2.2.2. de door Opdrachtgever ingevoerde persoonsgegevens

2.2.3. de verklaring van de Klant bij het sluiten van de overeenkomst

2.2.4. de onherroepelijke ontvangst van geld op de rekening van ZENTEK en

2.2.5. de bevestiging van de opdracht door ZENTEK (art. 2.4.) om de verkoopverpakkingen terug te nemen en te recycleren overeenkomstig de bepalingen van de VerpackG.

2.3 Het aanbod van ZENTEK is niet bindend; alleen Opdrachtgever doet met zijn bestelling een bindend aanbod.

2.4 ZENTEK bevestigt onmiddellijk per e-mail de ontvangst van de via het online portaal geplaatste bestelling. Een dergelijke e-mail vormt op zichzelf geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij naast de ontvangstbevestiging tegelijkertijd de aanvaarding wordt verklaard.

2.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien ZENTEK de bestelling aanvaardt door een akkoordverklaring of door het begin van de uitvoering. ZENTEK slaat de tekst van de overeenkomst op en stuurt tevens de bestelgegevens per e-mail aan Opdrachtgever. De bestelgegevens zijn beschermd toegankelijk via internet.

2.6 De ingebruikname van diensten kan door ZENTEK alleen in overweging worden genomen vanaf een minimale opdrachtwaarde. Opdrachtgever kan de minimale bestelwaarde vinden in de prijsinformatie die in het online portaal wordt verstrekt.

2.7 Technische wijzigingen blijven voorbehouden binnen de grenzen van het redelijke.

2.8 De contractuele relatie kan ten vroegste na zes maanden worden beëindigd met een opzegtermijn van nog eens zes maanden. Na afloop van de contractuele minimumtermijn bedraagt de opzegtermijn drie maanden tot het einde van het jaar.

3. prijzen

Alle prijsopgaven in het onlineportaal zijn nettoprijzen plus de wettelijke BTW.

4. betalingsvoorwaarden en verrekening

4.1 De betaling van de dienst van het webportaal zmart.nl geschiedt uitsluitend door vooruitbetaling bij het sluiten van de overeenkomst volgens de via het portaal aangegeven betalingsprocedure. Zentek GmbH & Co KG en/of de door haar ingeschakelde betalingsdienstaanbieder sturen de Klant vervolgens per e-mail een factuur voor de geleverde diensten. Van papieren aanlevering wordt afgezien. 4.2.

4.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening met de vorderingen van ZENTEK, tenzij de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist.

5. uitvoeringsvoorwaarden en voorbehoud van vooruitbetaling


5.1 In geval van bestellingen van Klanten met hun woon- of vestigingsplaats in het buitenland of in geval van gerechtvaardigde aanwijzingen van een risico van wanbetaling, behoudt ZENTEK zich het recht voor om pas tot vooruitbetaling over te gaan na ontvangst van het voorschot (voorschotreservering). Indien ZENTEK gebruik maakt van het voorbehoud van vooruitbetaling wordt Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld. In dat geval begint de uitvoeringstermijn met de uitgevoerde betaling.

5.2 Een verzoek om terugbetaling van te veel bestelde hoeveelheden is uitgesloten.

6. verval van de verplichting tot nakoming

6.1 Indien ZENTEK na het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever een bestelde dienst niet of niet tijdig kan leveren, is ZENTEK gerechtigd zich van de verplichting tot nakoming te ontheffen. In dat geval is ZENTEK verplicht Opdrachtgever onmiddellijk van de niet-nakoming in kennis te stellen en de eventueel betaalde tegenprestatie onverwijld terug te betalen.

6.2 De mogelijkheid tot levering wordt geannuleerd of uitgesteld bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en uitsluitingen, bij het optreden van onvoorziene belemmeringen, bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, vertragingen in de acceptatie van bepaalde gebruikte elektrische apparaten, voor zover deze belemmeringen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de mogelijkheid tot levering, alsmede in geval van oorlog en rampen. Dit geldt ook indien de omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen. De mogelijkheid tot levering wordt vertraagd overeenkomstig de duur van deze maatregelen en belemmeringen. Indien dergelijke gebeurtenissen de uitvoering van de bestelling onmogelijk maken, hebben wij bovendien het recht ons na passende kennisgeving van de bestelling terug te trekken, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding. Voorwaarde voor nakoming door Zentek is de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever. Het verweer van niet-nakoming van de overeenkomst blijft voorbehouden.

7 Aansprakelijkheid/eigendom

7.1 ZENTEK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledige, onjuiste of foutieve informatie en/of invoer- en/of overdrachtsfouten alsmede onbevoegd gebruik door onbevoegde derden in het kader van het gebruik van het online portaal.

7.2 Opdrachtgever verbindt zich ertoe ZENTEK schadeloos te stellen voor alle schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het online portaal, onvolledige, onjuiste of foutieve informatie en/of invoer- en/of overdrachtsfouten alsmede onbevoegd gebruik door onbevoegde derden en vrijwaart ZENTEK tegen alle aanspraken van derden die hier direct of indirect op zijn gebaseerd.

7.3. De aansprakelijkheid van ZENTEK in gevallen van opzet en grove schuld is conform de wettelijke bepalingen.

7.4. In alle andere gevallen is ZENTEK alleen aansprakelijk in geval van schending van een contractuele verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de Klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichting), en dit is beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typische schade. Daarbuiten is de aansprakelijkheid van ZENTEK uitgesloten.

7.5. Uitgesloten zijn derhalve alle verdere vorderingen van de Klant, in het bijzonder vorderingen tot winstderving, tot schadevergoeding wegens onmogelijkheid van nakoming, wegens positieve contractbreuk, tot schadevergoeding wegens schending van precontractuele verplichtingen en wegens onrechtmatig handelen zowel jegens ZENTEK als jegens onze hulppersonen of assistenten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.6 De aansprakelijkheid van ZENTEK voor schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid en volgens de productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

8. garantie

8.1 Indien Opdrachtgever ondernemer is, verleent ZENTEK in eerste instantie garantie voor gebreken naar eigen keuze.

8.2 ZENTEK is gerechtigd de gekozen vorm van nakoming achteraf te weigeren indien dit slechts tegen onevenredige kosten mogelijk is of een andere vorm van nakoming achteraf zonder noemenswaardige nadelen voor Opdrachtgever overblijft.

8.3 Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan Opdrachtgever in beginsel naar zijn keuze vermindering van de vergoeding (abatement) of ontbinding van de overeenkomst (intrekking) eisen. Bij slechts een geringe tekortkoming, in het bijzonder bij slechts kleine gebreken, heeft de klant echter niet het recht zich uit het contract terug te trekken.

8.4 Ondernemers moeten ZENTEK binnen een termijn van twee weken na levering schriftelijk op de hoogte stellen van duidelijke gebreken in de prestatie, anders is het geldend maken van de garantieclaim uitgesloten. Tijdige verzending is voldoende om de termijn in acht te nemen. De ondernemer draagt de bewijslast voor alle voorwaarden voor een aanspraak, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek.

8.5 Indien de klant op grond van een juridisch of materieel gebrek na het mislukken van de nakoming achteraf van de overeenkomst afziet, kan hij geen aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding op grond van het gebrek.

8.6 Voor ondernemers bedraagt de garantietermijn één jaar vanaf de datum van levering.

8.7 Opdrachtgever ontvangt van ZENTEK geen garanties in juridische zin.

9. prijswijzigingen / AV

9.1 Noodzakelijke wijzigingen in onze eigen calculatie geven ZENTEK het recht de aanbiedingsprijzen aan te passen, in het bijzonder indien zich tussen het uitbrengen van de aanbieding, het sluiten van de overeenkomst en de levering prijsstijgingen van materialen, lonen of andere kostenfactoren voordoen waarvoor ZENTEK niet verantwoordelijk is.

9.2 ZENTEK heeft het recht deze AV te allen tijde en zonder opgaaf van redenen aan te passen.

9.3 De Klant zal van een aanpassing van de AV op de hoogte worden gesteld tijdens zijn registratie op het online portaal. De aangepaste AV worden van kracht wanneer de Klant de ontvangst ervan bevestigt. Zonder een overeenkomstige bevestiging is het gebruik van het onlineportaal voor de klant verboden. Indien de klant niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging van de AV bezwaar maakt, worden deze geacht van kracht te zijn.

10. slotbepalingen

10.1 Indien een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, of een lacune vertoont, of indien een dergelijke lacune tijdens de geldigheid van de AV ontstaat, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. In dat geval gelden de wettelijke bepalingen.

10.2 In geval van meer dan onbeduidende wijzigingen in het op deze AV van toepassing zijnde recht, zullen partijen trachten binnen de door de wetgever in elk geval voorziene overgangstermijnen die wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om de AV voor beide partijen zo ongewijzigd mogelijk voort te zetten.

10.3 Er zijn geen nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen van en aanvullingen op deze AV dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook als van de schriftelijke vorm moet worden afgezien.

10.4 Naast deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de OnlinePortal zijn de respectievelijke contract- en zakelijke voorwaarden van andere juridische transacties tussen ZENTEK en Opdrachtgever onbeperkt van toepassing.

10.5 Op het gebruik van het OnlinePortaal is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het conflictenrecht.

10.6 Plaats van uitvoering voor ZENTEK is de maatschappelijke zetel van ZENTEK.

10.7 Indien de KLANT een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie, inclusief internationale jurisdictie, voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het online portaal de statutaire zetel van ZENTEK. Hetzelfde geldt indien de KLANT geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment van het instellen van een procedure. In afwijking hiervan is ZENTEK gerechtigd rechtsvorderingen tegen de KLANT in te stellen in zijn algemene bevoegde rechtbank.

Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
Alle cookies accepteren
Sla