Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
Wat is belangrijk bij verpakkingslicenties?

Bent u een fabrikant of "eerste distributeur" van verpakkingen? In dat geval moet u nagaan of uw verpakking onder de verplichting tot systeemdeelname valt.

Wat is verpakkingslicentie?

Zodra een particuliere eindverbruiker een product uit zijn verpakking haalt, stapelen deze verpakkingen zich op als afval. Hieronder vallen bijvoorbeeld kartonnen dozen of plastic verpakkingen, maar ook verpakkingen uit de levensmiddelenindustrie, zoals yoghurtpotten, blikjes en glazen flessen. In het beste geval deponeert de consument het resulterende verpakkingsafval netjes gescheiden in de daarvoor bestemde bakken (blauwe en gele en glazen verpakkingen).

Om ervoor te zorgen dat dit verpakkingsafval vervolgens door een afvalverwijderingsbedrijf wordt ingezameld, moet de fabrikant die de oorspronkelijke verpakking voor het eerst in het handelsverkeer heeft gebracht, een zogenaamde "licentievergoeding" betalen. Met andere woorden, hij laat zijn verpakkingen keuren door een duaal systeem en werkt dus mee aan de correcte verwijdering van het afval. Daartoe is hij gebonden aan de }Verpakkingswet, die in 2019 in Duitsland is ingevoerd.

Kortom, verpakkingslicenties zorgen ervoor dat het door de eindverbruikers geproduceerde verpakkingsafval op de juiste wijze wordt ingezameld en verwijderd of gerecycleerd.

Eindverbruikers zijn particuliere huishoudens en gelijkwaardige bronnen van afval, waaronder bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen, restaurants, overheden, bejaarden- en verzorgingstehuizen, bioscopen, theaters, overheidskantoren en non-profitorganisaties.

Wie moet een verpakkingslicentie hebben?

Volgens de Verpakkingswet is de fabrikant of degene die de verpakking om een product voor het eerst verpakt en in het verkeer brengt, verantwoordelijk voor de verpakkingslicentie. Dit wordt ook wel de "eerste distributeur" genoemd. Hij is onderworpen aan de zogenaamde systeemdeelnemingsplicht (§ 7 VerpackG) en is tevens verplicht zich in te schrijven in het Centraal Verpakkingsregister.

In de regel is dat niet de fabrikant van het verpakkingsmateriaal, maar de handelaren die het gebruiken om hun goederen te beschermen, door te geven, enz. Hieronder vallen ook onlinehandelaren die producten in verzenddozen vullen voor verzending naar eindgebruikers. Zij moeten een vergunning hebben voor de verzenddozen en alle vulmaterialen.

Een speciaal geval is de zogenaamde dienstenverpakking. Deze worden pas gevuld met goederen wanneer zij aan de eindverbruiker worden overhandigd, bijvoorbeeld pizzadozen, broodjeszakken en menudozen. Deze verpakkingen moeten ook een vergunning hebben, maar niet noodzakelijkerwijs van de restauranthouder die ze op de markt brengt. Hij kan de vergunningsplicht overdragen aan de fabrikant van de serviceverpakking. In het beste geval krijgt hij dan een bewijs van de betaalde licentievergoeding.

Daarnaast zijn productfabrikanten ook verantwoordelijk voor het verlenen van verpakkingslicenties. Zij moeten een vergunning hebben voor zowel de productverpakking als de buitenverpakking (zoals trays) die samen met de goederen aan distributeurs of verkooppunten worden geleverd.

Bent u een online retailer of verkoopt u slechts kleine hoeveelheden verpakkingsmateriaal?
U kunt in enkele stappen online verpakkingslicenties laten verlenen via zmart!

Licentie nu

Verpakkingslicenties: hoe het werkt!

Hieronder leest u hoe u, als "eerste distributeur", stap voor stap uw verpakkingen op een wettelijk correcte manier kunt laten licentiëren. Stap 1, de registratie bij het Centraal Verpakkingsregister, is bijzonder belangrijk.

Stap 1: Registratie bij de ZSVR

Om een centraal punt voor registratie, gegevensrapportage en hoeveelheidsrapportage te bieden, heeft het Centraal Bureau voor Verpakkingen het openbare onlineportaal LUCID gecreëerd. U kunt dit portaal gebruiken om uw bedrijf te registreren en voor alle gegevensrapportage.

U kunt zich registreren op de homepage van LUCID door de registratie te starten onder het item "Fabrikant". Daar voert u de gegevens van uw bedrijf en een e-mailadres in. U maakt ook uw persoonlijke wachtwoord aan. Onmiddellijk daarna ontvangt u een e-mail met een link waarmee u de laatste registratiestappen kunt voltooien. Daaronder geeft u bijvoorbeeld aan voor welke soorten afval u een vergunning moet aanvragen.

Tot slot ontvangt u van het Centraal Verpakkingsregister een laatste e-mail met het individuele registratienummer van uw onderneming. Wanneer u zich in de toekomst via LUCID aanmeldt, worden uw meldingen automatisch onder dit registratienummer opgeslagen.

Uw registratie bij de ZSVR is nu voltooid.

Stap 2: Verpakkingslicenties met een dubbel systeem

Nu kunt u uw verpakkingen laten licentiëren door een dubbel systeem. In de regel specificeert u de verpakkingsmaterialen en de hoeveelheden waarvoor u een deelnemingsvergoeding moet betalen. Daarnaast geeft u aan voor welk jaar u een licentie wenst (dit is meestal het volgende kalenderjaar).

U ontvangt dan een offerte van het aangevraagde duale systeem. Indien een overeenkomst wordt gesloten, heeft u voldaan aan uw verplichting tot deelname aan het systeem en de verantwoordelijkheid voor de inzameling en de correcte verwijdering van uw verpakkingsafval overgedragen.

Voor kleine bedrijven en online handelaren is een handige verpakkingslicentie via een online calculator ideaal, omdat zij vaak slechts kleine hoeveelheden hoeven te licenseren. Op die manier kunnen zij in een mum van tijd hun verpakkingen digitaal in licentie geven en zijn zij toch aan de juridisch veilige kant.

Het voordeel van zo'n online calculator is dat alle stappen van het proces van verpakkingsvergunningen digitaal kunnen worden uitgevoerd. Alle documenten, van de licentieovereenkomst tot de factuur, worden per e-mail verzonden. Dit bespaart vervelend papierwerk, spaart middelen en levert een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Stap 3: Gegevensrapportage via LUCID

Om uw verpakkingslicentie op een rechtszekere manier af te ronden, doet u onmiddellijk na deelname aan een duaal systeem de gegevensmelding aan het Centraal Bureau Verpakkingsregister. U bent hiertoe verplicht overeenkomstig § 10 van de Verpakkingswet.

Log in op het LUCID-onlineportaal en selecteer de menuoptie "Gegevensrapportage". Onder "Planned quantity report" meldt u wat u via uw deelnemende duale systeem in licentie hebt gegeven. Als u in het lopende kalenderjaar merkt dat u meer verpakkingsmateriaal in omloop brengt dan oorspronkelijk gepland, kunt u dit na vergunningverlening ook melden onder de post "Intrajaarlijkse hoeveelheidsaanpassing". U kunt uw eindejaarsrapportage ook via LUCID uitvoeren.

Fabrikanten die bepaalde de minimis-limieten voor verpakkingsmateriaal overschrijden, moeten ook een verklaring van volledigheid indienen. Dit moet worden gecontroleerd en bevestigd door een controleur die als zodanig is erkend door het Centraal Verpakkingsregister.

Na packaging van licenties met een dubbel systeem en de uitvoering van uw gegevensregistratie met de ZSVR is uw licentiëring voltooid.

Kort en krachtig: de verpakkingswet in Duitsland

Sinds 1 januari 2019 is in Duitsland de verpakkingswet (VerpackG) van kracht. Zij werd ingevoerd om de voorschriften van de EU-verpakkingsrichtlijn in dit land ten uitvoer te leggen. De voorheen geldende verpakkingsverordening werd aldus vervangen.

Door de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Verpakkingswet moeten zowel de recycleerbaarheid als de recyclingpercentages van licentieplichtige verpakkingen worden verhoogd. Dit betekent dat het verpakkingsafval dat door de eindverbruikers wordt weggegooid, via recycling in zo groot mogelijke hoeveelheden recycleerbaar wordt gemaakt. Op lange termijn moet dit de impact van verpakkingsafval op het milieu verminderen of, in het beste geval, zelfs helemaal voorkomen.

Met de invoering van de Verpakkingswet waren er ook enkele vernieuwingen. Zo werd het Centraal Bureau voor het Verpakkingsregister (ZSVR) opgericht als controlerende instantie. Fabrikanten die aan het systeem moeten deelnemen, moeten zich daar laten registreren voordat zij goederen in verpakking in het verkeer brengen. Deze registratie kan niet via derden gebeuren.

Voorts zijn de producenten niet alleen verplicht een licentie te verlenen voor verpakkingen met een dubbel systeem, maar ook hun gegevens aan het ZSVR te melden en bij te werken. Als deze zogenaamde datameldingen niet correct of te laat worden gedaan, kan de ZSVR boetes opleggen.

Last but not least heeft de Verpakkingswet ook een verhoging van de recyclingquota vastgesteld, die sinds 2019 geleidelijk plaatsvindt.

De rol van de duale systemen

Indien u fabrikant of "eerste distributeur" bent en onder de systeemdeelnameverplichting valt, bent u verantwoordelijk voor de verwijdering van de door u in omloop gebrachte verpakkingen. U draagt deze verantwoordelijkheid over aan een dubbel systeem door uw verpakkingen daar een licentie te geven. In Duitsland organiseren de duale systemen de inzameling van afval op de plaats van productie, de sortering naar afzonderlijke recycleerbare materialen, zoals aluminium, plastic en karton, en de professionele verwijdering of aanvoer voor recycling.

Bovendien zijn de duale systemen ook verplicht om hoeveelheden aan het centraal verpakkingsregister te melden. Door registratie bij het ZSVR krijgt elke producent die verplicht is aan het systeem deel te nemen een persoonlijk registratienummer waaronder zijn gegevensrapporten worden opgeslagen. Het deelnemende duale systeem verstrekt ook dit registratienummer, zodat kan worden gecontroleerd of de hoeveelheden overeenstemmen.

Om het gebruik van recycleerbare verpakkingen door bedrijven te bevorderen, moeten de duale systemen overeenkomstig de Verpakkingswet overeenkomstige stimulansen creëren. Zo zijn verpakkingslicenties gunstiger voor milieuvriendelijke verpakkingen dan voor verpakkingen die niet kunnen worden gescheiden of gerecycleerd. De berekening van de deelnamekosten is nu dus steeds meer gebaseerd op ecologische criteria.

Conclusie: Verpakkingslicenties voor een betere recyclingkringloop

Door licenties te verlenen voor verpakkingen voldoen fabrikanten en "eerste distributeurs" niet alleen aan hun verplichtingen uit hoofde van de Verpakkingswet. Zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de circulaire economie, omdat de correcte verwijdering en recycling van verpakkingen waardevolle hulpbronnen kan sparen.

In Duitsland wordt deze professionele verwijdering georganiseerd door de duale systemen. Via verpakkingslicenties nemen producenten en "eerste distributeurs" deel aan een dergelijk systeem om de terugname van verpakkingsafval in het hele land te waarborgen. De betaalde licentievergoedingen financieren het hele verwijderingsproces, van inzameling tot sortering en recycling.

Het is bijzonder belangrijk voor fabrikanten om zich via het onlineportaal LUCID bij het Centraal Bureau voor verpakkingsregistratie te registreren voordat zij een licentie voor verpakkingen afgeven. Wie daar niet is geregistreerd en geen gegevensverslagen indient, mag in Duitsland geen goederen distribueren.

Wij ondersteunen u graag bij uw verpakkingslicenties. Met de online calculator van zmart voert u snel, ongecompliceerd en digitaal verpakkingsvergunningen uit. In slechts enkele stappen hebt u uw verpakkingen op een wettelijk conforme manier gelicentieerd en kunt u zich volledig aan uw kernactiviteiten wijden.

Licentie nu

Meer bijdragen

08/28/23

Wat is een contract voor systeemparticipatie?

Terug naar alle bijdragen
Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
Alle cookies accepteren
Sla