Dubbel systeem Zentek
Mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09.00-17.00) - vr (09.00-15.00)
de
Vlag van ChinaZMART.CN

Standaard contractvoorwaarden - Online

Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Contractvoorwaarden (hierna ook STC's genoemd) regelen alle overeenkomsten die via het ZENTEK online portaal worden gesloten tussen

Zentek GmbH & Co KG (arrondissementsrechtbank te Keulen, HRA 13559), vertegenwoordigd door

Zentek Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Köln, HRB 26553) als beherend vennoot, die wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders
Dipl.-Kaufmann Christoph Heller und
Dipl. Kaufmann Christoph Ley
Ettore-Bugatti-Str. 6-14, 51149 Keulen, Duitsland
T: +49 2203 8987-0, F: +49 2203 8987-999
E-mail: info@zentek.de
Zentek GmbH & Co. KG: BTW-nummer - DE 173 788 828

- hierna ZENTEK genoemd -

en de Klant die handelt als ondernemer of handelaar

(Koopman)

- hierna de KLANT genoemd -.

1.2 Beslissend zijn de STC's, zoals gewijzigd bij het sluiten van de overeenkomst.

1.3 Standaardcontractvoorwaarden van de KLANT die afwijken van, strijdig zijn met of een aanvulling vormen op deze AVV worden slechts een integraal onderdeel van de overeenkomst indien en voor zover ZENTEK uitdrukkelijk heeft ingestemd met de toepassing ervan. Dit akkoord moet in alle gevallen worden verkregen, zelfs in die gevallen waarin bijvoorbeeld ZENTEK, op de hoogte van de standaard contractvoorwaarden van de KLANT, de prestatie van de KLANT onvoorwaardelijk aanvaardt.

2 Sluiten van het contract / looptijd van het contract

2.1 De loutere beschrijving van en reclame voor diensten door ZENTEK op het online portaal vormt een bindend aanbod van ZENTEK om een overeenkomst te sluiten.

2.2 Met betrekking tot de [Duitse] verpakkingswet (VerpackG) zal ZENTEK - op basis van

2.2.1. de door de KLANT opgegeven verpakking van het eindproduct (verwacht jaarvolume),

2.2.2. de door de KLANT ingevoerde persoonsgegevens,

2.2.3. de verklaring van de KLANT in verband met het sluiten van het contract,

2.2.4. de onherroepelijke ontvangst van geld dat op de bankrekening van ZENTEK is gestort, en

2.2.5. de bevestiging van de bestelling door ZENTEK (punt 2.4.) - terugnemen en zorgen voor de recycling van de verpakking van het eindproduct overeenkomstig de bepalingen van de VerpackG.

2.3 Het aanbod van ZENTEK is niet bindend; het is de KLANT die het bindende aanbod doet door het plaatsen van de bestelling.

2.4 De afgifte van afgedankte elektrische apparatuur door de laatste eigenaar op één van de door ZENTEK aangegeven inleverpunten vormt een bindende verklaring van de wens van de KLANT om van de diensten van ZENTEK gebruik te maken. De aanvaarding van afgedankte elektrische apparatuur is afhankelijk van de correcte teruggave ervan door de laatste eigenaar. De KLANT moet onverwijld in kennis worden gesteld van elke onjuiste teruggave door de laatste eigenaar.

2.5 ZENTEK bevestigt onmiddellijk per e-mail de ontvangst van de via het online portaal geplaatste bestelling. Een dergelijke e-mail is niet per se een bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij deze een verklaring van aanvaarding bevat samen met de bevestiging van ontvangst [van de bestelling].

2.6 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer ZENTEK de bestelling aanvaardt door deze te accepteren of met de uitvoering ervan te beginnen. ZENTEK moet de contractuele tekst opslaan en de bestelinformatie ook per e-mail aan de KLANT zenden. De bestelinformatie is online toegankelijk in een beveiligd formulier.

2.7 ZENTEK kan alleen opdracht krijgen voor diensten die een minimale opdrachtwaarde hebben. De KLANT kan de minimale bestelwaarde vinden in de prijsinformatie op het onlineportaal.

2.8 Het recht om redelijkerwijs te verwachten technische wijzigingen aan te brengen is voorbehouden.

2.9 Opzegging van de contractuele relatie kan pas na zes maanden en vervolgens met een opzegtermijn van nog eens zes maanden. Na het verstrijken van de minimale contractuele looptijd bedraagt de opzegtermijn drie maanden voor het einde van een kalenderkwartaal.

3. prijzen

Alle op het onlineportaal vermelde prijzen zijn nettoprijzen waarbij de Duitse belasting over de toegevoegde waarde (BTW) moet worden opgeteld.

4 Betalingsvoorwaarden en verrekening

4.1 De diensten "verpakkingslicenties" moeten bij de totstandkoming van het contract vooraf worden betaald volgens de op het portaal vermelde betalingsprocedures. Vervolgens moet Zentek GmbH & Co KG de KLANT via e-mail een factuur sturen voor de geleverde diensten. Een factuur in papieren vorm die per post wordt verzonden, is overbodig.

4.2 De KLANT kan, afhankelijk van zijn keuze voor de dienst "retourplicht van de distributeur overeenkomstig § 17 van de wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG)", het gefactureerde bedrag overmaken op de op het onlineportaal aangegeven bankrekening.

4.3 De KLANT is niet gerechtigd tot verrekening van [een van zijn vorderingen] met vorderingen van ZENTEK, tenzij de tegenvorderingen van [KLANT] in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld (niet voor beroep vatbaar) of onbetwist zijn.

5 Uitvoeringsvoorwaarden en voorbehoud van vooruitbetaling

5.1. In het geval van door ZENTEK verrichte diensten met betrekking tot de verzending of het vervoer van pakketten, kleine pakketten, enz. moeten de relevante vervoersvoorwaarden en de standaard handelsvoorwaarden van de vervoerder onbeperkt in acht worden genomen in het belang van een veilige en contractueel conforme uitvoering van de diensten.

5.2 In het geval van bestellingen van KLANTEN met woonplaats of zetel buiten Duitsland, of in gevallen waarin er gerechtvaardigde aanwijzingen zijn voor een risico van wanbetaling, behoudt ZENTEK zich het recht voor haar prestatie uit te stellen tot ontvangst van de vooruitbetaling (voorbehoud van vooruitbetaling). De KLANT moet onmiddellijk door ZENTEK op de hoogte worden gebracht indien ZENTEK het voorbehoud van vooruitbetaling uitoefent. In dat geval begint de uitvoeringstermijn met de uitgevoerde betaling.

6. beëindiging van de prestatieplicht

6.1 Indien ZENTEK na het sluiten van een overeenkomst met KLANT een bestelde dienst niet of niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren, is ZENTEK gerechtigd zich van de prestatieplicht te ontheffen. In een dergelijk geval is ZENTEK verplicht om de KLANT onmiddellijk op de hoogte te brengen van de niet-nakoming en om onmiddellijk alle tegenprestaties te vergoeden.

6.2 Een overdracht is niet meer mogelijk of wordt uitgesteld in geval van maatregelen in verband met arbeidsconflicten, met name stakingen en uitsluitingen, en in geval van onvoorziene belemmeringen, zoals bedrijfsstoringen en vertragingen bij de ontvangst van bepaalde afgedankte elektrische apparatuur, voor zover deze belemmeringen aantoonbaar aanzienlijke gevolgen hebben voor de overdracht, alsmede in geval van oorlog of rampen. Hetzelfde geldt zelfs als de gebeurtenissen zich voordoen bij derden die zijn ingeschakeld om contractuele verplichtingen na te komen (plaatsvervangers). De overdracht wordt uitgesteld in verhouding tot de duur van deze maatregelen of belemmeringen. Indien dergelijke gebeurtenissen de uitvoering van de bestelling onmogelijk maken, dan heeft ZENTEK eveneens het recht om, na kennisgeving, de bestelling te herroepen zonder dat de KLANT aanspraak kan maken op schadevergoeding. De tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de KLANT is de voorwaarde voor de prestatie van ZENTEK. Het verweer van niet-uitvoering van het contract blijft van kracht.

7 Aansprakelijkheid/eigendom

7.1 ZENTEK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledige, onjuiste of foutieve informatie, door invoer- en/of transmissiefouten, en/of door onbevoegd gebruik door onbevoegde derden in verband met het gebruik van het online portaal.

7.2 De KLANT verbindt zich ertoe ZENTEK schadeloos te stellen voor alle schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het online portaal, door onvolledige, onjuiste of foutieve informatie, door invoer- en/of transmissiefouten, en/of door onbevoegd gebruik door onbevoegde derden en ZENTEK te vrijwaren van alle vorderingen van derden die direct of indirect hierop zijn gebaseerd.

7.3 De aansprakelijkheid van ZENTEK in geval van opzet en grove nalatigheid wordt beheerst door de wettelijke bepalingen.

7.4 In alle andere gevallen is ZENTEK alleen aansprakelijk voor schending van contractuele verplichtingen waarvan de nakoming het überhaupt mogelijk maakt om de overeenkomst naar behoren uit te voeren en waarvan de nakoming door de KLANT gewoonlijk mag worden vertrouwd (zogenaamde kardinale verplichtingen); schadevergoeding is in dergelijke gevallen beperkt tot vergoeding van voorzienbare en typische schade. Elke andere aansprakelijkheid van ZENTEK is uitgesloten.

7.5. Uitgesloten zijn derhalve alle verdere vorderingen van de KLANT - met name vorderingen tot winstderving, tot vergoeding van schade als gevolg van onmogelijkheid van uitvoering, tot schadevergoeding als gevolg van schending van een verschuldigde contractuele verplichting, tot vergoeding van schendingen van precontractuele verplichtingen en tot vergoeding van onrechtmatige daden - tegen zowel ZENTEK als degenen die door ZENTEK zijn aangesteld om haar contractuele verplichtingen na te komen (Erfüllungsgehilfen) of degenen die op haar aanwijzing en controle of in haar dienst functies voor ZENTEK uitoefenen (Verrichtungsgehilfen), tenzij dergelijke vorderingen voortvloeien uit opzettelijke of grove nalatige handelingen.

7.6 De aansprakelijkheid van ZENTEK voor schade als gevolg van dood, lichamelijk of gezondheidsletsel en voor schade op grond van de [Duitse] productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG) wordt door de voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen niet aangetast.

7.7 Indien een verwerking plaatsvindt met zaken die niet aan ZENTEK toebehoren, dan verkrijgt ZENTEK mede-eigendom in de nieuwe zaak voor een evenredig bedrag gelijk aan de waarde van de afgegeven afgedankte apparatuur ten opzichte van de waarde van de overige verwerkte zaken. Hetzelfde geldt wanneer goederen worden vermengd met andere voorwerpen die niet aan ZENTEK toebehoren.

7.8 Indien tijdens de verwerking van het materiaal van onze KLANT blijkt dat dit materiaal zich niet in een gebruikelijke staat bevindt, is ZENTEK gerechtigd de hierdoor ontstane extra kosten in rekening te brengen. Indien de KLANT weigert de extra kosten op zich te nemen, dan heeft ZENTEK het recht te weigeren de opdracht verder uit te voeren en de tot dan toe verrichte werkzaamheden te factureren.

Garantie

8.1 Indien KLANT een ondernemer (Unternehmer) is, dan dient ZENTEK in te staan voor het verhelpen van gebreken, waarbij de initiële keuze van welke genezing aan ZENTEK toekomt.

8.2 ZENTEK is gerechtigd de gekozen wijze van genezen te weigeren indien deze slechts mogelijk is tegen kosten die buiten alle proporties zijn of indien een andere wijze van genezen beschikbaar is zonder noemenswaardige nadelen voor de KLANT.

8.3 Indien het verhelpen van het gebrek niet lukt, heeft de KLANT de keuze om een vermindering van de prijs of de herroeping van het contract (terugtrekking) te eisen. In het geval van louter triviale contractuele schendingen, met name louter triviale gebreken, heeft de KLANT geen herroepingsrecht.

8.4 Ondernemers dienen duidelijke tekortkomingen in de prestaties binnen een termijn van twee weken na het tijdstip van levering (aan ZENTEK) schriftelijk aan ZENTEK te melden, anders is het geldend maken van de garantieclaim uitgesloten. Voor de inachtneming van de termijn volstaat de tijdige verzending. De bewijslast met betrekking tot alle rechtsgronden - met name voor een gebrek zelf, voor het tijdstip van ontdekking van een gebrek en voor de tijdigheid van de klacht over het gebrek - rust op de ondernemer.

8.5 Indien de KLANT, nadat een poging om het gebrek te herstellen niet succesvol is gebleken, ervoor kiest om het contract te herroepen vanwege een juridisch of materieel gebrek (van overeengekomen/bedoelde kwaliteit), dan heeft de KLANT geen recht op aanvullende schadeclaims vanwege het gebrek.

8.6 Voor ondernemers is de garantieperiode één jaar vanaf het moment van overdracht.

8.7 Garanties (Garantien) in de zin van het [Duitse] recht worden door KLANT niet van ZENTEK verkregen.

9 Prijswijzigingen / STC's

9.1 Noodzakelijke wijzigingen in ZENTEK's eigen calculaties geven ZENTEK het recht de aangeboden prijzen te wijzigen, in het bijzonder indien zich tussen het uitbrengen van de aanbieding, het sluiten van de overeenkomst en de levering prijsverhogingen ten aanzien van materialen, lonen of andere kostenfactoren voordoen om redenen die niet aan ZENTEK zijn toe te rekenen.

9.2 ZENTEK heeft het recht deze STC's te allen tijde en zonder opgave van redenen te wijzigen.

9.3 Bij de registratie op het onlineportaal moet de KLANT op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen van de STC's. De gewijzigde STC's worden van kracht wanneer de KLANT de ontvangst ervan bevestigt. Zonder deze bevestiging is het de KLANT verboden het online portaal te gebruiken.

10 Slotbepalingen

10.1 Indien een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, of indien er een lacune in de AV is of ontstaat tijdens de geldigheid ervan, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In dat geval zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

10.2 In geval van meer dan geringe wijzigingen van het op deze STC's toepasselijke recht moeten de partijen binnen de wettelijk voorgeschreven overgangstermijnen trachten de wijzigingen door te voeren die nodig zijn om een voor elke partij zo ongewijzigd mogelijke voortzetting van de STC's mogelijk te maken.

10.3 Er zijn geen nevenovereenkomsten gesloten. Wijzigingen van en aanvullingen op deze STC's moeten in schriftelijke vorm geschieden; hetzelfde geldt voor elke overeenkomst tot uitsluiting van het schriftelijkheidsvereiste.

10.4 Naast deze Algemene Contractvoorwaarden voor het gebruik van het online portaal zijn de respectieve contractuele en zakelijke voorwaarden van de andere juridische transacties tussen ZENTEK en de KLANT onbeperkt van toepassing.

10.5 Op het gebruik van het onlineportaal is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht.

10.6 De plaats van uitvoering voor ZENTEK is de vestigingsplaats van ZENTEK.

10.7 Indien de KLANT een handelaar (Kaufmann), een publiekrechtelijk lichaam of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, is de exclusieve plaats van gerechtelijke bevoegdheid, inclusief internationale bevoegdheid, voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het online portaal de maatschappelijke zetel van ZENTEK. Hetzelfde geldt indien de KLANT geen algemene bevoegdheid (allgemeiner Gerichtsstand) in Duitsland heeft of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van het geschil onbekend is. In afwijking van het voorgaande is ZENTEK gerechtigd de KLANT te dagvaarden in de plaats waar de KLANT algemeen bevoegd is.

Dubbel systeem Zentek
Mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09.00-17.00) - vr (09.00-15.00)
de
Vlag van ChinaZMART.CN
Dit aanbod is uitsluitend voor handelaren volgens § 7 VerpackG.

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in onze privacybeleid.
Alle cookies accepteren
Sla