Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN

Wat is de Verpakkingswet (VerpackG)?

De Verpakkingswet (VerpackG) regelt het op de markt brengen, de terugname en de hoogwaardige terugwinning van verpakkingen door de productverantwoordelijkheid voor die verpakkingen vast te stellen overeenkomstig artikel 23 van de KrWG.

Dit resulteert onder meer in de deelnemingsplicht voor handelaren, onlinehandelaren en fabrikanten van goederen die deze eerst verpakt distribueren.

De belangrijkste in zeven vragen

Voor wie en wat geldt de participatieplicht?

Iedereen die voor het eerst bedrijfsmatig verpakkingen in omloop brengt en niet op grond van § 12 van de verpakkingswet (VerpackG) is vrijgesteld, is onderworpen aan de verplichting tot deelname aan het systeem. Er wordt geen rekening gehouden met de grootte van de onderneming en de aard van de handel.

De Verpakkingswet (VerpackG) bepaalt dat alle verpakkingen een licentie moeten hebben. Deze zogenaamde volledige registratie omvat onder meer verkoopverpakkingen, meermalige verpakkingen en transportverpakkingen.

Welke bijzonderheid geldt voor serviceverpakkingen?

Distributeurs van serviceverpakkingen moeten de aangeboden verpakkingen in licentie geven. Hier bestaat echter de mogelijkheid om de systeemdeelneming over te dragen aan de pre-distributeur en reeds gelicentieerde verpakkingen te kopen.

Waar moet ik de verpakking in licentie geven?

U kunt de verpakkingslicenties voor uw verkoopverpakkingen afsluiten met een dubbel systeem, zoals het Dual System Zentek.

Wat is de rol van het Centraal Verpakkingsregister (ZSVR)?

Het Centraal Bureau Verpakkingsregister (ZSVR) controleert de naleving van de Verpakkingswet (VerpackG). Zij houdt een openbaar register bij (LUCID) waarin bedrijven hun bedrijf en hun merken (inclusief eigen merken) moeten registreren. Naast de inschrijving in het LUCID-register moeten daar ook regelmatig gegevens over de aan deelneming onderworpen verpakkingen worden verstrekt.

Wat zijn de vereisten voor een goede deelname aan het systeem?

Aan de volgende punten moet worden voldaan:

 • Merknaam en fabrikant moeten in het openbaar register (LUCID) worden geregistreerd bij het Centraal Verpakkingsregister (ZVSR).
 • Het verpakkingsmateriaal dat zich na gebruik door de eindverbruiker als verpakkingsafval ophoopt, moet deelnemen aan een duaal systeem, d.w.z. een vergunning hebben.

  Wat zijn de gevolgen van onjuiste registratie?

  Producten van bedrijven en merken die niet naar behoren zijn geregistreerd, mogen in Duitsland niet worden verkocht.

  Hoe worden overtredingen bestraft?

  Overtredingen kunnen worden bestraft met boetes tot 200.000 euro overeenkomstig § 36, lid 2, van de VerpackG.

     De belangrijkste doelstellingen van de Verpakkingswet (VerpackG)

     De Verpakkingswet (VerpackG) schept een wettelijk kader voor registratie- en systeemdeelnameplichtige bedrijven met zogenaamde verpakkingen. Zij vervangt in 2019 de voorheen geldende verpakkingsverordening. De doelstellingen van de Verpakkingswet (VerpackG) zijn een verantwoord gebruik van hulpbronnen en de bescherming van het milieu. Deze doelstellingen moeten worden bereikt door:

     • Vermindering van verpakkingsafval
     • Verbetering van de recycleerbaarheid van verpakkingen
     • De recyclingpercentages verhogen
     • Verantwoordelijkheid van de producent voor de levenscyclus van verpakkingen
     • Bevordering van het gebruik van milieuvriendelijker materialen voor verpakkingen Verantwoordelijkheid voor inzameling, hergebruik en recycling

      Verantwoordelijkheid voor inzameling, hergebruik en recycling

      Volgens de voorschriften van de verpakkingswet (VerpackG) is iedereen die in Duitsland op commerciële basis goederen in verpakkingen in omloop brengt, verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. Aangezien de ondernemingen hun verpakkingen niet persoonlijk bij de eindverbruikers kunnen inzamelen, stelt de wetgever hen in staat deze taak via een licentie over te dragen aan een of meer duale systemen.

      Deze organiseren de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen via de gele en blauwe vuilnisbakken en openbaar geplaatste glasbakken. Zo zorgen de dubbele systemen ervoor dat het verpakkingsmateriaal na gebruik zoveel mogelijk kan worden gerecycleerd.

      Op die manier voldoen bedrijven aan de eisen van de verpakkingswet (VerpackG) en kunnen zij er zeker van zijn dat hun verpakkingen overeenkomstig de wet worden verwijderd en zoveel mogelijk worden gerecycleerd. Bovendien gaat het vooral om grondstofbesparende recycleerbare materiaalkringlopen. Om bedrijven ertoe aan te zetten belang te hechten aan duurzaam verpakkingsmateriaal, moet een ecologisch verantwoorde verpakking bij licentie minder kosten. Deze worden gekenmerkt door het feit dat hun individuele componenten gemakkelijk kunnen worden gescheiden in sorteerinstallaties en bestaan uit recycleerbaar materiaal. De federale regering onderzoekt regelmatig of en in hoeverre de recyclingquota kunnen worden verhoogd.

      Voorgeschreven quota voor recycling

      VerpakkingsmateriaalRecyclingpercentage
      sinds 2019vanaf 2022
      Glas, aluminium en metalen80 %90 %
      Papier/Karton85 %90 %
      Drankverpakking75 %80 %
      Andere samengestelde verpakkingen55 %70 %
      Plastic58,5 %63 %

      Verkoopverpakkingen die onderworpen zijn aan licentieverplichtingen voor verpakkingen

      Alle ondernemingen die goederen op de markt brengen zijn verplicht het bedrijf en de bijbehorende merknamen (inclusief huismerken) te registreren bij het Centraal Verpakkingsregister (ZVSR).

      Voor fabrikanten en eerste distributeurs van verpakte goederen geldt een verplichting: gevulde productverpakkingen die als verpakkingsafval bij particuliere eindverbruikers en soortgelijke bronnen (bv. hotels, ziekenhuizen, overheidsdiensten, enz.) terechtkomen, moeten aan het duale systeem deelnemen, d.w.z. een licentie hebben.

      In Duitsland geproduceerde goederen

      In Duitsland geproduceerde verpakkingen moeten worden goedgekeurd door degene die ze als eerste met goederen gevuld verkoopt (uitzondering: dienstverpakkingen). Zo moet een fabrikant van wasmiddelen die zijn B2C-producten aan een detailhandelaar verkoopt, een licentie verlenen voor de productverpakking. Indien de detailhandelaar rechtstreeks via een webwinkel aan eindverbruikers zou leveren, zou hij een licentie voor het verzendingsmateriaal moeten verlenen.

      Ingevoerde goederen uit het buitenland

      Volgens de wet wordt degene die op commerciële wijze goederen invoert in het toepassingsgebied van de Verpakkingswet beschouwd als eerste distributeur. Als een onlinehandelaar bijvoorbeeld goederen uit China invoert, is hij verplicht een vergunning te verlenen voor al het verpakkingsmateriaal.

      Eigen merken

      Degenen die huismerken distribueren zijn verantwoordelijk voor verpakkingslicenties en registratie bij het Centraal Verpakkingsregister.

      Exploitanten van elektronische marktplaatsen

      Exploitanten van elektronische marktplaatsen moeten nagaan of de handelaren die via hen actief zijn, over de juiste vergunningen beschikken voor de gebruikte verpakkingen. Indien het bewijs niet kan worden geleverd, is het de betrokken handelaar verboden te verkopen. De betrokken handelaar moet door de exploitant van de elektronische marktplaats als winkelier worden geweigerd.

      Dropshipping

      Bij dropshipment is de verzender van de goederen verantwoordelijk voor het verstrekken van de verpakkingslicenties. Dropshippers moeten nagaan of de verzender voldoet aan zijn systeemdeelnameverplichting volgens VerpackG en een bewijs vragen.

      Verzending via fulfilment partners

      In het geval van een fulfilmentpartnerschap is de opdrachtgevende detailhandelaar vanaf 1 juli 2022 zonder uitzondering verantwoordelijk voor de verpakkingslicenties. De verlener van uitvoeringsdiensten is onderworpen aan een controleverplichting: hij moet nagaan of de handelaren die via hem handelen hun verplichting tot deelname aan het systeem nakomen. Zonder bewijs gelden een distributieverbod en een algemeen verbod op alle fulfilmentdiensten (opslag, verpakking, verzending).

      Verplichting om herbruikbare verpakkingen terug te nemen en te recycleren

      Er bestaat een terugname- en terugwinningsverplichting voor producenten en eindverkopers van herbruikbare verpakkingen. De eindverkopers moeten de eindverbruikers ook op passende wijze informeren over de terugnamemogelijkheden en het doel daarvan.

      In het buitenland gevestigde ondernemingen kunnen een gevolmachtigde vertegenwoordiger in Duitsland aanwijzen om namens hen de verplichtingen uit hoofde van de VerpackG na te komen.

      Fabrikanten van transportverpakkingen, verkoopverpakkingen, herbruikbare verpakkingen en secundaire verpakkingen die gewoonlijk niet als afval worden gegenereerd door de eindverbruikers, moeten aantonen dat zij voldoen aan de terugname- en terugwinningsvereisten.

      Gegevensrapportage volgens de verpakkingswet (VerpackG)

      Naast het registreren bij het Centraal Bureau via het openbare portaal }LUCID-bedrijven moeten ook gegevensrapporten bij hen indienen. Dit betekent: Elke verpakking die u vanuit een dubbel systeem (bijvoorbeeld via zmart) heeft gelicenseerd, moet onverwijld aan het centrale kantoor worden gemeld.

      Als duaal systeem melden wij aan het centrale bureau ook de hoeveelheden verpakkingen die u bij ons in licentie heeft, met vermelding van uw persoonlijk registratienummer. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van afwijkende hoeveelheidsopgaven. Ook hier geldt: onjuiste of niet-vermelde gegevensrapporten kunnen worden bestraft met boetes tot 200.000 euro.

      De meldingen die u aan de ZVSR moet doen met uitsluiting van de betrokkenheid van derden omvatten:

      • het verslag over de geplande hoeveelheid: vóór het begin van een nieuw kalenderjaar geeft u een licentie af voor al het aan systeemdeelname onderworpen verpakkingsmateriaal dat u voornemens bent in het volgende kalenderjaar in omloop te brengen. Dit geldt niet voor verpakkingsmateriaal waarvoor uw leveranciers reeds een licentie hebben afgegeven.
      • de aanpassing van de hoeveelheid binnen het jaar: als u in de loop van het jaar merkt dat u meer of minder verpakkingsmateriaal met systeemdeelname in omloop brengt dan oorspronkelijk gepland, kunt u deze wijzigingen heel eenvoudig via ons klantenportaal doorvoeren. Dit wordt een aanpassing van de hoeveelheid binnen een jaar genoemd.
      • de eindejaarsdeclaratie (ook ACTUELE hoeveelheidsdeclaratie): Aan het eind van een kalenderjaar, uiterlijk aan het begin van het volgende jaar, dient u de eindejaarsrapportage in bij de ZVSR en bij uw deelnemende duale systeem. Hier kunt u uw hoeveelheden nogmaals aanpassen en eventueel opnieuw licenties verlenen, zodat de ACTUELE hoeveelheid uiteindelijk alle in omloop gebrachte verpakkingshoeveelheden van het jaar omvat die onderhevig zijn aan systeemdeelname.
      • de volledigheidsverklaring: als uw bedrijf de volgende de minimis-limieten bereikt, bent u op grond van de Verpakkingswet verplicht om aanvullend een gecertificeerde volledigheidsverklaring in te dienen:
       • Glas: 80.000 kg
       • Papier, karton en karton: 50.000 kg
       • Alle andere materialen: 30.000 kg

      Uw bedrijf moet deze volledigheidsverklaring laten opstellen door een door het centraal orgaan erkende deskundige. Ook als u de bovengenoemde hoeveelheden niet bereikt en u dus bent vrijgesteld van de volledigheidsverklaring, kan de ZSVR er in geval van twijfel een eisen.

      Weet u niet zeker of u een licentie voor verpakkingen nodig hebt?

      Wij adviseren u graag. Gratis en vrijblijvend.

      Bel ons op:
      2203 8987 700 (ma. - vr. 09:00 - 17:00)

      Of stuur ons een e-mail op:
      kundenservice@zmart.de

      We horen graag van u.

      Bereken nu vrijblijvend uw prijs!

      Al vanaf € 49 per jaar

      Prijs berekenen
      Dubbel systeem Zentek
      E-mail
      kundenservice@zmart.de
      ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
      en
      Vlag van ChinaZMART.CN
      Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

      Cookie-instellingen

      Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
      Alle cookies accepteren
      Sla