Privacybeleid

1. algemeen

De internetpagina ("website") die toegankelijk is via http://www.zmart.nl en alle andere internetadressen die ernaar kunnen verwijzen, wordt beheerd door Zentek GmbH & Co. KG; zie het impressum voor contactgegevens. Zentek neemt gegevensbescherming en de wettelijke verplichtingen daartoe zeer serieus. In deze gegevensbeschermingsverklaring leest u welke gegevens op de website bij contact met Zentek en in onze bedrijfsprocessen op welke wijze worden verzameld, verwerkt en gebruikt en hoe Zentek de bescherming van uw gegevens waarborgt.

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van onze klanten of andere betrokkenen ontvangen voor de uitvoering van contracten of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Daarnaast verwerken wij - voor zover dat nodig is voor het verlenen van onze diensten - persoonsgegevens die wij uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld debiteurenregisters, handels- en verenigingsregisters, de pers, het internet) verkrijgen of die ons door andere derden (bijvoorbeeld kredietbureaus) worden toegezonden.

Voor meer informatie of vragen over het gebruik van uw gegevens die niet door dit privacybeleid worden beantwoord, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

Hans-Ulrich Förster, Zentek Services GmbH & Co KG, Ettore-Bugatti-Str. 6-14, 51149 Keulen, Duitsland.

2. persoonsgegevens

Aan de hand van persoonsgegevens kan de identiteit van de gebruiker van deze website of de klant worden vastgesteld. Dit omvat onder meer naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. In principe is het mogelijk onze website te gebruiken zonder uw identiteit geheel of gedeeltelijk bekend te maken.

Alleen in het geval van een contractuele of precontractuele maatregel of bij contact met Zentek, bijvoorbeeld via de website, is de bekendmaking van uw identiteit en de verstrekking van persoonsgegevens vereist. Zonder het bekendmaken van uw identiteit en het verstrekken van persoonsgegevens is het voor Zentek niet mogelijk uw verzoek te behandelen. Het is dus uw vrije beslissing of u persoonsgegevens aan ons wilt doorgeven om contact met ons op te nemen.

3. automatische gegevensverwerking op de website

De website wordt geleverd door een hierin gespecialiseerde computer ("server"), die automatisch informatie verzamelt bij elk bezoek aan de website en deze opslaat in logbestanden. Deze informatie omvat (1) de gebruikte browser inclusief het versienummer, (2) het gebruikte besturingssysteem, (3) het adres van de website die u eerder heeft bezocht ("referrer URL"), (4) het adres van de computer die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de website ("IP-adres") en (5) het tijdstip en de datum waarop u deze website heeft bezocht. De bovengenoemde informatie wordt door uw browser verzonden, tenzij u dit verhindert door uw browser anders te configureren of door beveiligingssoftware te gebruiken. Zentek kan de gegevens in de logbestanden van de server niet toewijzen aan een specifieke persoon. De gegevens in de serverlogbestanden worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen waarover wij beschikken.

4. gebruik van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) in de volgende gevallen:

a) na uw toestemming

b) op basis van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (indien van toepassing, op verzoek)

(c) de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(d) de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon

(e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van onze legitieme belangen of die van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Als u via de website contact met ons opneemt, worden de door u gevraagde persoonsgegevens uitsluitend verzameld, opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van uw contact, d.w.z. met name voor de verwerking van uw algemene vraag aan ons via het contactformulier, uw verzoek om registratie voor beschermde toegang of voor de verwerking en afhandeling van een door u via de website ingediende contractaanvraag of een eerder gesloten contract.

Wij gebruiken uw e-mailadres ook uitsluitend om contact met u op te nemen via de website. Alleen als u daar uitdrukkelijk om vraagt, sturen wij u ook e-mails met algemene informatie en reclame die verder gaan dan het doel om contact met u op te nemen in het kader van de door u gegeven toestemming. Uiteraard kunt u uw toestemming voor dit verdere gebruik van uw e-mailadres te allen tijde per e-mail of schriftelijk herroepen op het in het impressum vermelde adres, waarnaar wij u ook afzonderlijk zullen verwijzen in elke e-mail met algemene informatie of reclame-inhoud.

5. verspreiding van de gegevens

Onze medewerkers krijgen toegang tot uw gegevens als zij die nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook dienstverleners en plaatsvervangende agenten die bij ons in dienst zijn, kunnen voor deze doeleinden gegevens ontvangen, mits de bepalingen inzake gegevensbescherming daarbij in acht worden genomen. Deze omvatten bedrijven in de categorieën afvalverwijdering, afvalverwerkingsdiensten, consultancy en verkoop en marketing.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten Zentek, dient te worden opgemerkt dat gegevens alleen worden overgedragen indien dit wordt vereist door wettelijke bepalingen, een contractuele verwerkingsrelatie of toestemming is gegeven. Elke overdracht van uw gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De reikwijdte van de overdracht is beperkt tot het minimum dat nodig is om het doel te bereiken.

6. opslagperiode

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen (commerciële en fiscale bewaarplicht - meestal twee tot tien jaar -, wettelijke verjaringstermijn - 3 tot 30 jaar -). Daarna worden de gegevens regelmatig gewist.

7. aanmaken van gebruiksprofielen

Om de website te verbeteren en voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden analyseren wij het gedrag van de gebruikers van deze website. Hiervoor maakt Zentek geanonimiseerde gebruiksprofielen aan, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Zentek zorgt ervoor dat de geanonimiseerde gebruiksprofielen niet worden samengevoegd met uw persoonsgegevens. De herroeping tegen het aanmaken van geanonimiseerde gebruiksprofielen kan per e-mail of schriftelijk aan de in het impressum genoemde persoon worden gezonden.

8. rechten inzake gegevensbescherming

Wij zullen u te allen tijde kosteloos en onverwijld informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de in het impressum genoemde personen of met de functionaris voor gegevensbescherming.

Elke betrokkene heeft ook het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op individueel bezwaar, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokkenen kunnen te allen tijde een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

9. opmerking over Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

IP-adressen worden alleen in afgekorte vorm doorgegeven door het gebruik van anonymizeIP en zijn dus anoniem.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door op de volgende link te klikken:
Tracering deactiveren

10. online marketing

Google Ads Remarketing
Wij gebruiken Google Ads om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover u ons daartoe overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven, wordt bij uw bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt aan de hand van een pseudonieme cookieID en op basis van de door u bezochte pagina's. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval, als ze ingelogd zijn bij Google terwijl ze onze website bezoeken, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild.
Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de remarketing-cookie via deze link te deactiveren. Bovendien kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en instellingen in dit verband aanbrengen.

11. integratie van de vertrouwensbadge van Trusted Shops

De Trusted Shops vertrouwensbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten aan te bieden aan kopers nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabank voor de analyse van anomalieën in de beveiliging. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Daartoe worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor productgebruik wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet kan worden ontcijferd door Trusted Shops, voordat het wordt verzonden. Na controle op overeenstemming wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze en Trusted Shops' dwingende gerechtvaardigde belangen bij de telkens aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van de evaluatie van transacties overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Verdere details, inclusief het bezwaar, vindt u in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

12. sturen van herinneringen voor beoordelingen per e-mail

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door ons een overeenkomstige e-mail te sturen, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u eraan te herinneren uw bestelling te beoordelen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken.
Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1 letter a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door een overeenkomstige checkbox voor de acceptatie van de gegevensbeschermingsverklaring te activeren of door op een hiervoor bestemde knop te klikken ("Beoordeel later"), geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

13. gegevensoverdracht

Om de overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de aanbieder van de betalingsdienst. In dit verband geldt het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder.

Wij gebruiken betalingsdienstaanbieders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak voor de uitvoering van het contract.

Doorgeven van gegevens aan incassobedrijven
Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan een in opdracht gegeven incassobedrijf als onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de schuld rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Daarnaast dient de overdracht ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Betalingsverwerking via BS Payone
Wij hebben BS PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, opdracht gegeven voor de verwerking van betalingen (PayPal, SEPA-domiciliëring, bankoverschrijving). Hiervoor heeft BS PAYONE GmbH onder andere uw naam en adres, rekeningnummer en bankcode of creditcardnummer (inclusief geldigheidsduur), factuurbedrag en valuta en het transactienummer nodig. BS PAYONE GmbH kan deze informatie gebruiken voor de verwerking van de betaling en aan ons doorgeven. BS PAYONE is verplicht de informatie te behandelen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming van PAYONE GmbH bekijken op https://www.payone.de/datenschutz/.

14 Google optimaliseren

Onze website maakt gebruik van de webanalyse- en optimalisatiedienst "Google Optimize", die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google Optimize"). Wij gebruiken de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verhogen door nieuwe functies en inhoud aan een percentage van onze gebruikers voor te stellen en de verandering in het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie rubriek Google Analytics).

Google Optimize gebruikt cookies om uw gebruik van onze website te optimaliseren en te analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering, zodat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over websiteoptimalisatietests en gerelateerde websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan ons te leveren.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google, dat te vinden is op http://www.google.com/policies..... kan oproepen.

14 Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.) en helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen anoniem verzameld en opgeslagen tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id's), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer informatie, zie de 'over Hotjar' sectie op Hotjar's helppagina.

15. etracker

De aanbieder van deze website gebruikt diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland(www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover wij analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Indien dit het geval is en u hiermee instemt, worden cookies gebruikt om een statistische dekkingsanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. etracker cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De met etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en bekroond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 lit. f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in termen van de DSGVO (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk is voor ons, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldings- of apparaatidentificatie, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Wij gebruiken de gegevens niet op een andere manier, combineren ze niet met andere gegevens en geven ze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen bovengenoemde gegevensverwerking door op de slider te klikken. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Als er geen schuifregelaar wordt weergegeven, is het verzamelen van gegevens al verhinderd door andere blokkeringsmaatregelen.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

SalesViewer® - Technologie

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (de zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra zij niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met effect voor de toekomst door hier te klikken op deze koppeling om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.