Algemene contractvoorwaarden online voor Zentek GmbH & Co. KG

Geldig vanaf 01.07.2021

1. toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Contractvoorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle contracten die via het ZENTEK online portaal worden gesloten tussen de

Zentek GmbH & Co. KG (kantongerecht Keulen, HRA 13559), vertegenwoordigd door
Zentek Verwaltungsgesellschaft mbH (arrondissementsrechtbank te Keulen, HRB 26553),
UstID: DE 173 788 828,
als beherend vennoot,

en de klant die als ondernemer of handelaar optreedt.

1.2 Van toepassing is de versie van de AV die geldt op het moment van het sluiten van het contract.

1.3 Afwijkende, conflicterende of aanvullende AV van de Klant worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien ZENTEK uitdrukkelijk met hun geldigheid heeft ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval en bijvoorbeeld ook indien ZENTEK, met kennis van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, haar diensten zonder voorbehoud aanvaardt.

2 Sluiting van het contract / de termijn

2.1 Met de loutere presentatie van en reclame voor diensten in het online portaal doet ZENTEK geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

2.2 Met betrekking tot de Verpakkingswet (VerpackG) zal ZENTEK op basis van de

2.2.1. de door de klant aangegeven verkoopverpakkingen (verwachte jaarlijkse hoeveelheden)

2.2.2. de door de klant ingevoerde persoonsgegevens

2.2.3. de verklaring van de klant bij het sluiten van het contract

2.2.4. de onherroepelijke ontvangst van geld op rekening van ZENTEK en

2.2.5. de bevestiging van de bestelling door ZENTEK (art. 2.4.) de verkoopverpakkingen terug te nemen en te recycleren volgens de voorschriften van de VerpackG.

2.3 Het aanbod van ZENTEK is vrijblijvend; alleen de Klant doet met zijn bestelling een bindend aanbod.

2.4 ZENTEK bevestigt de ontvangst van de via het online portaal geplaatste bestelling onmiddellijk per e-mail. Een dergelijke e-mail vormt op zich geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij daarin naast de ontvangstbevestiging ook de aanvaarding wordt aangegeven.

2.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien ZENTEK de bestelling aanvaardt door een verklaring van aanvaarding of door een begin van uitvoering. ZENTEK slaat de tekst van het contract op en stuurt ook de bestelgegevens per e-mail naar de Klant. De bestelgegevens zijn beschermd toegankelijk via internet.

2.6 De ingebruikname van diensten kan door ZENTEK slechts in overweging worden genomen vanaf een minimale opdrachtwaarde. De Klant kan de minimale bestelwaarde vinden in de prijsinformatie die in het onlineportaal wordt verstrekt.

2.7 Technische wijzigingen blijven binnen de grenzen van het redelijke.

2.8 De contractuele relatie kan ten vroegste na zes maanden worden beëindigd met een opzegtermijn van nog eens zes maanden. Na afloop van de contractuele minimumduur bedraagt de opzegtermijn drie maanden tot het einde van het jaar.

3. prijzen

Alle prijsopgaven in het onlineportaal zijn nettoprijzen plus de wettelijke BTW.

4. betalingsvoorwaarden en verrekening

4.1 De betaling van de dienst van het webportaal zmart.nl geschiedt uitsluitend door vooruitbetaling bij het sluiten van de overeenkomst volgens de via het portaal aangegeven betalingsprocedure. Zentek GmbH & Co KG en/of de door haar aangestelde betalingsdienstaanbieder sturen de Klant vervolgens per e-mail een factuur voor de geleverde diensten. Papieren levering vervalt.

4.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening met de vorderingen van ZENTEK, tenzij de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist.

5. uitvoeringsvoorwaarden en voorbehoud van vooruitbetaling


5.1 In geval van bestellingen van Klanten met hun woon- of vestigingsplaats in het buitenland of in geval van gerechtvaardigde aanwijzingen van een risico op wanbetaling, behoudt ZENTEK zich het recht voor de betaling pas te verrichten na ontvangst van het voorschot (voorschotreservering). Indien ZENTEK gebruik maakt van het voorbehoud van vooruitbetaling, wordt de Klant daarvan onmiddellijk in kennis gesteld. In dit geval begint de uitvoeringstermijn met de uitgevoerde betaling.

5.2 Een verzoek om terugbetaling van te veel bestelde hoeveelheden is uitgesloten.

6. verval van de verplichting tot nakoming

6.1 Indien ZENTEK na het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever een bestelde dienst niet of niet tijdig kan leveren, is ZENTEK gerechtigd zich van de prestatieplicht te ontheffen. In dat geval is ZENTEK verplicht de Opdrachtgever onmiddellijk van de niet-nakoming in kennis te stellen en de verrichte tegenprestatie onverwijld te vergoeden.

6.2 De mogelijkheid tot levering wordt geannuleerd of uitgesteld in geval van maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name stakingen en uitsluitingen, bij het optreden van onvoorziene belemmeringen, bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, vertragingen bij de inontvangstneming van bepaalde gebruikte elektrische apparaten, voor zover deze belemmeringen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de mogelijkheid tot levering, alsmede in geval van oorlog en rampen. Dit geldt ook indien de omstandigheden zich voordoen bij plaatsvervangers. De mogelijkheid van levering wordt uitgesteld overeenkomstig de duur van deze maatregelen en belemmeringen. Indien dergelijke gebeurtenissen de uitvoering van de bestelling onmogelijk maken, hebben wij bovendien het recht ons na een passende kennisgeving van de bestelling terug te trekken, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding. Voorwaarde voor nakoming door Zentek is de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever. Het verweer van niet-uitvoering van de overeenkomst blijft voorbehouden.

7 Aansprakelijkheid/eigendom

7.1 ZENTEK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledige, onjuiste of foutieve informatie en/of invoer- en/of overdrachtsfouten alsmede door onbevoegd gebruik door onbevoegde derden in het kader van het gebruik van het online portaal.

7.2 Opdrachtgever verbindt zich ertoe ZENTEK schadeloos te stellen voor alle schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het online portaal, onvolledige, onjuiste of foutieve informatie en/of invoer- en/of overdrachtsfouten alsmede onbevoegd gebruik door onbevoegde derden en zal ZENTEK vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die daar direct of indirect op zijn gebaseerd.

7.3 De aansprakelijkheid van ZENTEK in geval van opzet en grove schuld is conform de wettelijke bepalingen.

7.4 In alle andere gevallen is ZENTEK slechts aansprakelijk in geval van schending van een contractuele verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de Klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichting), en dit is beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typische schade. Voor het overige is de aansprakelijkheid van ZENTEK uitgesloten.

7.5 Uitgesloten zijn derhalve alle verdere vorderingen van Opdrachtgever, in het bijzonder vorderingen tot winstderving, tot schadevergoeding wegens onmogelijkheid van uitvoering, wegens positieve contractbreuk, tot schadevergoeding wegens schending van precontractuele verplichtingen en wegens onrechtmatige daad zowel jegens ZENTEK als jegens onze hulppersonen, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.6 De aansprakelijkheid van ZENTEK voor schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid en volgens de productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

8. garantie

8.1 Indien Koper ondernemer is, zal ZENTEK in eerste instantie naar eigen inzicht garantie verlenen voor gebreken.

8.2 ZENTEK is gerechtigd de gekozen vorm van nakoming achteraf te weigeren indien dit slechts tegen onevenredige kosten mogelijk is of een andere vorm van nakoming achteraf zonder noemenswaardige nadelen voor Opdrachtgever overblijft.

8.3 Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de Klant in beginsel naar zijn keuze een vermindering van de vergoeding (korting) of de ontbinding van de overeenkomst (intrekking) eisen. In geval van slechts een geringe schending van het contract, met name in geval van slechts geringe gebreken, heeft de klant echter niet het recht zich uit het contract terug te trekken.

8.4 Ondernemers dienen binnen een termijn van twee weken na levering duidelijke gebreken in de prestatie schriftelijk aan ZENTEK te melden, anders is het beroep op de garantie uitgesloten. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Op de ondernemer rust de bewijslast voor alle voorwaarden voor een vordering, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek.

8.5 Indien de klant ervoor kiest om zich terug te trekken uit de overeenkomst op grond van een juridisch of materieel gebrek nadat de prestatie achteraf is mislukt, kan hij geen aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding op grond van het gebrek.

8.6 Voor ondernemers bedraagt de garantietermijn één jaar vanaf de levering.

8.7 Opdrachtgever ontvangt van ZENTEK geen garanties in juridische zin.

9. prijswijzigingen / AV

9.1 Noodzakelijke wijzigingen in onze eigen calculatie geven ZENTEK het recht de aanbiedingsprijzen te wijzigen, in het bijzonder indien zich tussen het uitbrengen van de aanbieding, het sluiten van de overeenkomst en de levering prijsstijgingen van materialen, lonen of andere kostenfactoren voordoen waarvoor ZENTEK niet verantwoordelijk is.

9.2 ZENTEK heeft het recht deze AV te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

9.3 De Klant wordt over een aanpassing van de AV geïnformeerd tijdens zijn registratie op het onlineportaal. De aangepaste AV worden van kracht wanneer de Klant de ontvangst ervan bevestigt. Zonder een overeenkomstige bevestiging is het gebruik van het onlineportaal voor de klant verboden. Indien de klant niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging van de AV bezwaar maakt, worden deze geacht van kracht te zijn.

10. slotbepalingen

10.1 Indien enige bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, dan wel een lacune vertoont of indien een dergelijke lacune tijdens de geldigheid van de AV ontstaat, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. In dat geval zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

10.2 In geval van meer dan onbeduidende wijzigingen van het op deze AV van toepassing zijnde recht, zullen partijen trachten binnen de door de wetgever in elk geval voorziene overgangstermijnen die wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om de AV voor beide partijen zo ongewijzigd mogelijk voort te zetten.

10.3 Er zijn geen nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen van en aanvullingen op deze AV moeten schriftelijk gebeuren. Dit geldt ook voor zover van de schriftelijke vorm moet worden afgezien.

10.4 Naast deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het OnlinePortaal zijn de respectievelijke contract- en zakelijke voorwaarden van andere juridische transacties tussen ZENTEK en de Klant onbeperkt van toepassing.

10.5 Op het gebruik van het onlineportaal is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het conflictenrecht.

10.6 Plaats van uitvoering voor ZENTEK is de statutaire zetel van ZENTEK.

10.7 Indien de KLANT een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie, inclusief internationale jurisdictie, voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het online portaal de maatschappelijke zetel van ZENTEK. Hetzelfde geldt indien de KLANT geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld. In afwijking hiervan is ZENTEK gerechtigd gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de KLANT in zijn algemene vestigingsplaats.