De Duitse verpakkingswet (VerpackG)

Sinds 2019 is het voor verkopers in Duitsland verplicht om te voldoen aan de Duitse verpakkingswet, ook bekend als VerpackG (Verpackungsgesetz). Deze wet heeft in 2019 de eerdere verpakkingswetgeving in Duitsland vervangen. De VerpackG is ontworpen om de verantwoordelijkheid van producenten en distributeurs met betrekking tot verpakkingen te reguleren, met als hoofddoel het bevorderen van recyclinginspanningen en het verminderen van de milieu-impact van verpakkingsmaterialen. Als gevolg hiervan zijn verkopers, online retailers en fabrikanten op de Duitse markt verplicht actief deel te nemen aan dit proces. Zij moeten ervoor zorgen dat de verkoopverpakkingen van hun producten op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd of gerecycled.

Wat is de Verpakkingswet?

De Verpakkingswet (VerpackG) regelt de productie, verkoop en milieuvriendelijke verwijdering van verkoopverpakkingen. In overeenstemming met artikel 23 van de Wet inzake het beheer van afvalstoffen in de kringloopeconomie (KrWG) definieert deze wet de verantwoordelijkheid voor verpakkingen. Detailhandelaren, online detailhandelaren en fabrikanten zijn daarom verplicht om actief deel te nemen aan het verwijderings- en recyclingproces. Dit omvat ook de verplichting om een verpakkingslicentie te verkrijgen om ervoor te zorgen dat hun verkoopverpakkingen op de juiste manier worden verwijderd of gerecycled.

Verpakkingslicenties

De Verpackunggesetz omvat verpakkingsvergunningen, die van invloed zijn op producenten en initiële distributeurs van verpakkingen. Volgens de VerpackVO moeten zij deelnemen aan een duaal systeem of hun eigen terugnamesystemen opzetten, waarvoor registratie- en licentiekosten nodig zijn. Gebruik onze online calculator om uw kosten te berekenen en uw verpakkingen te licenseren!

Kosten voor verpakkingslicentie berekenen
Wijzigingen in de Verpakkingswet per 1 juli 2022

Innovaties in de verpakkingswet

Sinds 1 juli 2022 is het verboden om verpakte goederen te verkopen zonder tijdige registratie door de fabrikant. Elektronische marktplaatsen en fulfilmentdienstverleners nemen nieuwe verantwoordelijkheden op zich.

Zij mogen alleen verpakkingen aanbieden als de betreffende postorderbedrijven en onlineverkopers hun verpakkingen in overeenstemming met de eisen hebben behandeld en zijn geregistreerd in het LUCID-verpakkingsregister. Daarnaast moeten alle fabrikanten die voor het eerst verpakte goederen in Duitsland in omloop brengen zich registreren, ongeacht het soort verpakking.

Klik hier voor registratie-instructies

VerpackG en kosten

De kosten die samenhangen met de Verpakkingswet kunnen divers zijn en zijn afhankelijk van verschillende factoren:
-Licentiekosten: Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen moeten deelnemen aan een duaal systeem of een eigen terugnamesysteem opzetten. Dit vereist registratie en de betaling van licentiekosten aan deze systemen.

Verwijderingskosten: Het verwijderen van verpakkingsafval kan kosten met zich meebrengen, vooral als het niet recyclebaar of herbruikbaar is. Bedrijven moeten mogelijk investeren in efficiëntere verpakkingsoplossingen om de verwijderingskosten te minimaliseren.
Bovendien omvat de Verpakkingswet de verplichting tot registratie in het LUCID-verpakkingsregister, wat in eerste instantie geen kosten met zich meebrengt.

Welke soorten verpakkingen vallen onder de verpakkingswet?

De herziene Verpakkingswet heeft ook gevolgen voor transportverpakkingen. In tegenstelling tot verkoopverpakkingen, die onderworpen zijn aan een licentieplicht, hoeven transportverpakkingen niet op dezelfde manier te worden gelicentieerd als systeemdeelnemende verpakkingen.
Volgens artikel 15, lid 1, van de Verpackunggesetz vallen hieronder de volgende verpakkingen: 

 • Transportverpakkingen 
 • Verzendverpakkingen 
 • Verkoop- en secundaire verpakkingen die na gebruik normaliter niet bij de particuliere eindverbruiker terechtkomen 
 • Verkoopverpakkingen en secundaire verpakkingen die niet compatibel zijn met het systeem overeenkomstig artikel 7, lid 5 
 • Verkoopverpakkingen die schadelijke stoffen bevatten 
 • Verpakking die opnieuw kan worden gebruikt 
 • Serviceverpakkingen 
 • Drankverpakkingen die niet kunnen worden geretourneerd en waarop overeenkomstig paragraaf 31 statiegeld moet worden betaald

Weet u niet zeker of uw verpakking onderhevig is aan systeemdeelname?

We helpen je graag verder:

Als je vragen hebt, staat onze klantenservice klaar met deskundige kennis. Wij kennen de antwoorden op je vragen en staan klaar met hulp en advies. Of u nu een kmo of een klein bedrijf bent: wij zijn uw partner voor verpakkingslicenties!

Meldplicht VerpackG

Naast de registratie bij de Zentrale Stelle (ZSVR) via het openbare portaal LUCID, moeten bedrijven ook alle verpakkingen die bij een duaal systeem gelicentieerd zijn (bijvoorbeeld via Zmart) aan de ZSVR doorgegeven worden. Als duaal systeem regelen wij dit voor u. Wij geven de hoeveelheden aan verpakkingen die u bij ons heeft gelicentieerd door aan de ZSVR, onder vermelding van uw persoonlijke registratienummer. Hierdoor kan worden gecontroleerd of er afwijkende hoeveelheden worden gerapporteerd. Ook hier geldt: Onjuiste of niet-verstrekte gegevensopgaven kunnen bestraft worden met geldboetes tot 200.000 euro.

De volgende meldingen moet u zonder derden indienen:

Melding van geplande hoeveelheden

Voor aanvang van een nieuw kalenderjaar dient u alle verplichte verpakkingsmaterialen te licentiëren die u van plan bent in het komende kalenderjaar in omloop te brengen. Verpakkingsmaterialen die reeds zijn gelicentieerd door uw leveranciers zijn hierbij uitgesloten.

Aanpassingen van geplande hoeveelheden

Indien u gedurende het jaar constateert dat u meer of minder verpakkingsmateriaal in omloop zal brengen dan oorspronkelijk gepland, kunt u deze wijzigingen eenvoudig doorvoeren via ons klantenportaal.

Eindjaarsmelding

Aan het einde van een kalenderjaar (uiterlijk aan het begin van het volgende jaar) moet u de einjaarsmelding indienen bij de ZVSR en bij uw duale systeem. Hier kunt u uw hoeveelheden nogmaals aanpassen en eventueel extra licenties verkrijgen, zodat de uiteindelijke totale hoeveelheid de daadwerkelijk op de markt gebrachte verpakkingshoeveelheden van het jaar omvat.

Verklaring van Volledigheid 

Volgens de Verpakkingswet zijn bedrijven verplicht om een erkende deskundige van het Centraal Bureau in te schakelen en een gecertificeerde verklaring van volledigheid in te dienen als ze bepaalde de minimis-limieten overschrijden. Deze zijn 80.000 kg voor glas, 50.000 kg voor papier, karton en karton en 30.000 kg voor alle andere materialen.

Duurzaamheid en circulaire economie

Doelstellingen van de Verpakkingswet (VerpackG)

De doelstellingen achter de Verpakkingswet (VerpackG) zijn het bereiken van verantwoord gebruik van hulpbronnen en het beschermen van het milieu.

Deze doelen moeten worden bereikt door:

 • Vergroten van de recyclebaarheid van verpakkingen
 • Het verminderen van verpakkingsafval
 • Recyclingpercentages verhogen
 • Producentenverantwoordelijkheid voor de levenscyclus van verpakkingen
 • Bevorderen van het gebruik van milieuvriendelijkere materialen voor verpakkingen
 • Verantwoordelijkheid voor inzameling, hergebruik en recycling
Wie moet een licentie hebben

Wie zijn tot registratie bij de ZSVR verplicht?

Voor alle bedrijven die als eerste schakel producten op de markt brengen (Inverkehrsbringer), bestaat de verplichting om het bedrijf en de bijbehorende merknamen (inclusief huismerken) te registreren bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZVSR). Voor fabrikanten en eerst op de markt brengende bedrijven van verpakte goederen geldt de verplichting: Verpakte productverpakkingen die ontstaan als verpakkingsafval bij particuliere eindgebruikers en gelijkgestelde locaties (bijv. hotels, ziekenhuizen, kantoren, enz.) moeten deelnemen aan het duale systeem, dat wil zeggen, ze moeten worden gelicentieerd.

Dropshipping

Bij dropshipping of directe handel is de verzender van de goederen verantwoordelijk voor de verpakkingslicentie. Dropshippers moeten controleren of de verzender voldoet aan zijn verplichtingen onder de VerpackG en ze moeten om bewijs vragen.

Geïmporteerde Goederen

Volgens de wet wordt degene die goederen op commerciële basis in het toepassingsgebied van de verpakkingswet invoert, beschouwd als de eerste op de markt brengende partij. Als een online handelaar bijvoorbeeld goederen importeert uit China, is hij verplicht om alle verpakkingsmaterialen te licenseren.

Eigen Merken

Bedrijven die hun eigen merkproducten op de markt brengen, zijn volgens de Duitse verpakkingswet verantwoordelijk voor de juiste licentiëring en registratie van hun verpakkingen.

Marktplaatsverkopers

Exploitanten van elektronische marktplaatsen moeten controleren of de handelaren die via hen opereren, de gebruikte verpakkingen correct hebben gelicentieerd. Als het bewijs niet kan worden geleverd, geldt er een verkoopverbod voor de betreffende handelaar.

In Duitsland geproduceerde goederen

Verpakkingen die in Duitsland zijn geproduceerd, moeten worden gelicenseerd door degene die ze voor het eerst met goederen vult en verkoopt (met uitzondering van serviceverpakkingen). Bijvoorbeeld, een wasmiddelfabrikant die aan een handelaar verkoopt, moet de productverpakkingen licenseren.

Fulfillmentpartners

De opdrachtgevende handelaar is verantwoordelijk voor de verpakkingslicentie. De fulfilment-dienstverlener heeft een controleplicht: hij moet controleren of de handelaren die via hem opereren, voldoen aan hun verplichtingen onder het systeem.

De belangrijkste punten van VerpackG in het kort

Op wie en wat is de deelnameplicht van toepassing? 

Elke eerste distributeur van een verpakking, tenzij uitgesloten volgens § 12 van de Duitse Verpakkingswe, is verplicht om deel te nemen aan het systeem. Alle verpakkingen moeten worden gelicentieerd. Deze volledige registratie omvat onder andere verkoop-, herbruikbare- en transportverpakkingen. 

Wat geldt voor serviceverpakkingen? 

Distributeurs van serviceverpakkingen hebben ook de verantwoordelijkheid om deze aangeboden verpakkingen te licentiëren. Er bestaat echter de mogelijkheid om de systeemdeelname over te dragen aan de voorgaande distributeur en verpakkingen in te kopen die al zijn gelicenseerd. 

Waar kunnen verpakkingen gelicentieerd worden? 

Verpakkingen worden geregistreerd via het LUCID-register van ZSVR onder vermelding van de vereiste bedrijfsgegevens. De licentiëring van uw verkoopverpakkingen kunt u voltooien bij een duaal systeem, zoals het Duale Systeem Zentek. 

Welke rol speelt de ZSVR/LUCID? 

De Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) controleert de naleving van de VerpackG. Deze beheert een openbaar register (LUCID), waarin bedrijven, merken en huismerken moeten worden geregistreerd. Bovendien moeten regelmatig gegevensmeldingen worden ingediend met betrekking tot de verplichte deelname aan verpakkingen. 

Wat is het openbare register (LUCID)? 

De merknaam en fabrikant moeten geregistreerd zijn in het openbare register (LUCID) van ZVSR, terwijl het verpakkingsmateriaal dat na gebruik door de eindgebruiker als verpakkingsafval ontstaat, moet deelnemen aan een duaal systeem en dus gelicentieerd zijn. 

Wat zijn de mogelijke straffen als de verpakkingswet niet wordt nageleefd? 

Voor producten van bedrijven en merken die niet correct zijn geregistreerd, geldt in Duitsland een verkoopverbod. Dit betekent dat niet-geregistreerde verpakkingen en hun inhoud niet legaal op de markt mogen worden gebracht, wat zowel juridische als ook financiële gevolgen met zich meebrengt.